Regulamin lodowiska przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie

Regulamin lodowiska jest integralną częścią regulaminu Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
 2. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-20.50. W weekendy, święta oraz ferie lodowisko jest czynne 10.00-20.50 (z przerwą techniczną w godzinach: 15.00-16.00).
 3. W godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z lodowiska korzystają szkoły Gminy Goleniów. Przy małym obłożeniu jest możliwość wejść indywidualnych.
 4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez OSiR.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet, który należy zachować do kontroli. Bilet ulgowy obowiązuje uczniów i studentów do 26 roku życia, po wylegitymowaniu się dokumentem uprawniającym do zniżki.
 7. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko. Cykl jazdy obejmuje 50 minut.
 8. Ślizgawka rodzinna obowiązuje w wyznaczonych przez OSiR dniach i godzinach. Przeznaczona jest dla osób dorosłych z dziećmi, członków jednej rodziny.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 11. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach, w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
 12. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach i muszą być wyposażone w kask.
 13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 14. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 15. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wprowadzania zwierząt,
  • spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 18. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 22. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 23. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 24. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Dyrektor OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25 , 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04, tel. 91 407 15 02, tel. kom. 601 967 194 (pn-pt po godz. 16.00, sb-nd w godz. 10.00-20.50)
e-mail: osir@osir.goleniow.pl • www.osir.goleniow.pl